«no subject»

Jump to: navigation, search

e le mafai ona maua se fua

Laigaleia (talk)13:22, 6 September 2008

Or maybe e maua ae le precise? u finally figured it out.. how to dismiss contribution. magaia foi gei mea e maua ai le pauga aka.

V.okesene (talk)14:09, 6 September 2008