«no subject»

Jump to: navigation, search

O le a se kala mai kua i ga i le faiga o le discussion?

Aquinas01 (talk)08:29, 5 September 2008