Malo e lelei

Jump to: navigation, search

Hi Fatai,

Kuo tau mokosia pea malo e ako.

Toatu eh

Olivina (talk)11:19, 14 August 2008