«no subject»

Jump to: navigation, search

Morning sui ua i ai sou pepa mole luaau a scopa taeao

Siusega (talk)08:29, 5 September 2008

Ia ua iai faafetai lava ...

Sui (talk)08:36, 5 September 2008