TDR/Mòdul 2: Els projectes de recerca

From WikiEducator
< TDR
Jump to: navigation, search

Mòdul 2: Els projectes de recerca

2 crèdits
a) Els projectes de recerca
b) Mètodes i tècniques d'investigació
c) Els projectes de recercaen a l'àmbit de la Informaciói la DocumentacióIcon objectives.jpg
Objectives
Objectius i continguts

Un cop assolit el mòdul 1, l'objectiu del qual era el d'introduir-vos al paper que juga la investigació a la nostra societat actual del coneixement, ara entrem a l'àmbit intern dels projectes de recerca.

En aquest cas, l'objectiu principal d'aquest segon mòdul és triple. En primer lloc, es vol introduir-vos al context de la praxis científica, fent especial èmfasis en la tipologia i l'estructura dels projectes científics de recerca. En segon lloc, per acabar d'entendre la lògica de la recerca científica, s'intenten abordar els principals mètdoes i tècniques de recollida de dades que l'investigador pot utilizar com a peça imprescindible per al desenvolupament dels projectes. En darrer lloc, es pretén dibuixar, en la mesura del possible, el panorama actual que conformen les línies i projectes d'investigació desenvolupats en l'àmbit de la Ciència de la Informació i la Documentació.

Icon activity.jpg
Activity
LECTURES

Per ajudar-vos assolir aquest triple objectiu, s'han escollit una serie de lectures que cubreixen respectivament cada un d'aquests objectius parcials.

a) Els projectes de recerca

  • PÉREZ-MONTORO, Mario (2008). Los proyectos de investigación.

Pérez-Montoro cubreix el següent doble objectiu. D'una banda presenta una visió global del que pot identificar-se com a investigació científica, analitzant els diferents tipus d'investigació existents i mostrant l'estructura nuclar de la majoria de processos estàndard de recerca. D'altra banda, mostra i descriu l'estrucutra bàsica que ha de presentar tot projecte o informe de recerca.

[[Media:Media:Los_proyectos_de_investigacion.pdf]]

Lectures complementàries:

Presenta de forma força breu alguns consells per perfilar i introduir-se a les propostes d'investigació i en l'estructura que aquestes presenten, oferint pinzellades sobre aspectes bàsics de tot projecte de recerca com ara la hipòtesi, el context de la recerca, el marc teòric i estat de l'art, la metodologia o el propi pressupost.

Introdueix de forma esquemàtica però alhora molt visual, a la majoria de conceptes i aspectes nuclears presentats en les dues lectures anteriors i que articulen la praxis científica i el desenvolupament dels projectes de recerca.


b) Mètodes i tècniques de recerca

  • FERRAN, Núria (2008). Mètodes de recollida de dades en l'estudi del comportament dels usuaris. Barcelona: EdiUOC.

Mètodes de recollida de dades en l'estudi del comportament dels usuaris. Ferran presenta una part important dels principals mètodes i tècniques d'investigació que s'utilitzen en els projectes científics, concretament els utilitzats en els estudis d'usuaris. Concretament agrupa aquestes tècniques en dos grans grups: directes i indirectes. Entre les directes analitza les tècniques d'enquesta, les d'observació, les relacionades amb bústies, les tècniques de consens, etc. Entre les indirectes aborta l'anàlisi de documents produïts per l'usuari i l'anàlisi dels registres del sistema.

Lectures complementàries:

  • Abadal, Ernest (2004). Gestión de proyectos en información y documentación. Gijón: Trea

CAPÍTULO 3. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS p..67-77
Accessible a Recursos / Materials i fonts / fonts d'informació / lectures de l'Aula Virtual.
Ressenya del llibre: Abadal, Ernest (2004). Gestión de proyectos en información y documentación. Gijón: Trea. Abadal recull també de forma detallada la majoria d'aquests mètodes i tècniques, oferint una bateria de consells de com implementar-les correctament i mostra exemples de projectes en què aquests mètodes i tècniques són emprats. La lectura inclou també un exemple transversal en què la majoria d'aquestes tècniques i mètodes han estat implementats.


c) Els projectes de recerca a l'àmbit de la Informació i Documentació

En aquesta lectura, els autors presenten un estudi retrospectiu dels projectes de recerca desenvolupats a l'àmbit de la Informació i la Documentació i que han estat finançats durant el 2000-04, per les administracions públiques en convocatòries competitives de nivell europeu, nacional i autonòmic.Icon activity.jpg
Activity
[PAC 2]