TDR/Mòdul 1: Recerca i societat del coneixement

From WikiEducator
< TDR
Jump to: navigation, search

Mòdul 1: Recerca i societat del coneixement

1,5 crèdits
a) Recerca, desenvolupament i innovació.
b) Indicadors d'avaluació.Icon objectives.jpg
Objectives
Objectius i continguts

L'objectiu primordial d'aquesta assignatura és oferir les eines i transmetre les habilitats i competències necessàries per a què els estudiants pogueu participar plenament en un projecte d'investigació científica com responsable dels aspectes relacionats amb les tècniques documentals involucrades. Com anirem comprovant a partir del treball de les lectures que composen l'assignatura, alguns aspectes han de ser considerats com crítics per al correcte plantejament i adequat desenvolupament d'un projecte d'investigació.

Sense perdre de vista aquesta visió, l'objectiu principal d'aquest primer mòdul és introduir-vos al paper que juga la recerca en la nostra actual Societat del Coneixement. Amb aquesta introducció es pretén cobrir, almenys en part, dos aspectes fonamentals de la formació del professional de la informació involucrat en els projectes científics.

D'una banda, s'intenta mostrar l'entramat social en el que s'ubiquen i es desenvolupen projectes d'investigació, fent èmfasi en els agents (administracions públiques, universitats, empreses i organitzacions privades) que participen en aquests projectes; en els recursos (financers, materials i humans) involucrats; o finalment en els resultats que es deriven d'aquest tipus de projectes.

D'altra banda, s'intenta introduir als estudiants en un dels aspectes crítics que vertebren la dimensió social i científica dels projectes d'investigació: la necessitat de crear sistemes d'avaluació que garantitzin la correcta evolució i el progrés en la creació de nou coneixement científic. En aquest sentit, s'aborden algunes metodologies que intenten realitzar aquesta avaluació de la qualitat dels processos d'investigació a partir de l'anàlisi dels documents en els que es fan públics els resultats d'aquests projectes científics.
Icon activity.jpg
Activity
LECTURES

Per ajudar-vos a assolir els dos objectius plantejats, s'han escollit dues lectures, que cubreixen, respectivament abdos objectius:

a) Recerca, desenvolupament i innovació.

- Marc teòric: pàg: 17-53
- El sistema R+D+I a Catalunya, Espanya i Europa: pàg. 53-62

b) Indicadors d'avaluació

  • Rueda-Clausen, C.; Villa-Roel, C. y Rueda-Clausen, C. E. (2205). “Indicadores bibliométricos: origen, aplicación, contradicción y nuevas propuestas”. MedUNAB, 8(1):29-36. File:Indicadores bibliométricos.pdf

En la primera lectura, Arguimbau d'unabanda descriu l'estat actual de la infomració especialitzada en les activitats d'investigació, desenvolupament i innovació (I+D+i) a Catalunya, Estat espanyol i Europa, i en les institucions directament involucrades. D'altra banda revisa els supòsits teòrics primordials en l'estudi d'un sistema I+D+i, intentant aplicar els criteris de la disciplina documental. En tercer lloc, recolipa les fonts d'informació actuals (bases de dades, directoris, memòries, etc.), com a primer estadi per després processar les dades i elaborar anàlisis sobre I+D+i. Finalment, examina la producció de documentació científica i tecnològica, establint les relacions amb el cicle complet de les accions I+D+i.

En la segona lectura, els autors aborden les principals metodologies surgides per avaluar i qualificar la producció derivada dels projectes d'investigació científica tot mostrant els problemes i controvèrsies que orbiten al voltant del grau d'independència, representativitat i validesa. En aquesta línia, analitzen els orígens i l'evolució dels indicadors bibliomètrics, revisen d'altres indicadors derivats del factor d'impacte de les publicacions i les noves tendències per al desenvolupament d'indicadors bibliomètrics i la seva aplicació com a eina per a l'avaluació de l'activitat científica.


Icon activity.jpg
Activity
[PAC 1]
Material complementari:

Media:Reports de la recerca a Catalunya.pdf Reports de la recerca a Catalunya: 1996-2002

Recerca en Informació i Comunicació a Catalunya 1996-2002