Mechanics11/Seite4/Loesung1.11

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Gruppe A

a) Radar.pngRechtswert: Zeit t , Hochwert: Ortskoordinate x

(1) t1
(2) t2
(3) t3
(4) t4
(5) Schall 1
(6) Schall 2
(7) Auto
(8) x0

Schülerbeitrag

b)

x1= vs*[math]\frac {\Delta t}{2} [/math]

[math]\Delta t[/math] = t2-t1 = 30s

x1= 240[math]\frac {m}{s} [/math]*15s= 51m

x2= 170 m

[math]\Delta t[/math]= 4,30s-0,80s= 3,50s

v= [math]\frac {\Delta x}{\Delta t} [/math]= [math]\frac {119m}{3,50s} [/math]= 34[math]\frac {m}{s} [/math]

c)

x(t)= x0+v*t

x0= x-v*t

= x1-v*t5 = 51m-34[math]\frac {m}{s} [/math]*0,80s= 24m

--Sayuri 13:09, 19 October 2007 (CEST)

--Lenny 13:07, 16 November 2007 (CET)

Gruppe B, Schülerbeitrag

Constant Velocity8.jpg

b)

x1 = vs*[math]\frac {\Delta t}{2} [/math]

Nebenrechnung:
[math]\Delta t[/math] = t2-t1
[math]\Delta t[/math] = 2,80s-1,80s
[math]\Delta t[/math] = 1s

x1 = 340 [math]\frac {m}{s} [/math] * 0,5s
x1 = 170 m

x1 = vs*[math]\frac {\Delta t}{2} [/math]

Nebenrechnung:
[math]\Delta t[/math] = t4-t3
[math]\Delta t[/math] = 4,95s-4,65s
[math]\Delta t[/math] = 0,30s


x2 = 340 [math]\frac {m}{s} [/math] * 1,5s
x2 = 51m

v = [math]\frac {\Delta x}{\Delta t} v = \frac {119m}{2,50s} [/math]
v = 47,6[math]\frac {m}{s} [/math]
v = 171[math]\frac {km}{h} [/math]

c)
x = x0 + v*t
x0 = x - v*t
x0 = 170m - 47,6 [math]\frac {m}{s} [/math] * 2,5s
x0 = 60,52m

von Sofiya und Christina 11b