MOSEP-Flyer lt

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Atrask skaitmeninių aplankų galią su MOSEP!

Jaunų besimokančiųjų įgalinimas

Šiandien pastebimas vis platesnis skaitmeninių aplankų (angl. ePortfolio) naudojimas tose mokyklose, kur valdžia ir regionai siekia pateikti skaitmeninius aplankus visiems mokyklos mokiniams.

Kodėl? Kas tai – skaitmeninis aplankas? Kaip jis galėtų padėti mokiniams?

Skaitmeninio aplanko koncepcijos esmė – į besimokantįjį orientuotas modelis, kuris leidžia labiau suasmeninti mokymąsi, motyvuojantis ir įgalinantis mokinius įgyti tuos įgūdžius, kurių reikia šiandieninėje žinių ekonomikoje, suteikiantis mokiniams galimybę tapti pasitikinčiais ir kompetentingais dvidešimt pirmo amžiaus piliečiais. Skaitmeninis aplankas – tai galingas įrankis tiek socialine, tiek edukacine prasme, kadangi jis skatina pastebėti ir išskirti savo pasiekimus – platų spektrą gebėjimų ir interesų, kuriuos jaunuolis/ė įgauna tiek mokykloje, tiek ir už jos ribų.

MOSEP iniciatyvos esmė – užtikrinti, kad visi mokiniai – ypač tie, kurių amžius yra 14-16 metų, t.y. kritinis perėjimo amžius – galės plėtoti ir pademonstruoti visą savo potencialą.

MOSEP – daugiau savigarbos su mano skaitmeniniu aplanku (More Self-esteem with my e-portfolio)

MOSEP akcentuoja skaitmeninius aplankus kaip priemonę, paremiančią tiek jaunus žmones, tiek ir mokymo bei konsultavimo personalą, kuris su jais dirba. Stiprus europinis partnerių kolektyvas – iš Austrijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos ir Didžiosios Britanijos – dirba kartu su ekspertais iš visos Europos, siekdami pateikti skaitmeninio aplanko „įrankių komplektą“, sukurtą specialiai mokytojų apmokytojams ir profesiniams patarėjams. Projektą remia Europos komisijos Leonardo da Vinci programa. Sėkmingas skaitmeninio aplanko metodo įgyvendinimui reikia pergalvoti šiandieninio mokymo ir mokymosi būdus. Mokytojams reikia specialių kompetencijų, kad jie galėtų padėti besimokantiesiems kurti ir palaikyti savo skaitmeninius aplankus, o taip pat ir įvertinant rezultatus. Patys besimokantieji turi įgauti kompetencijas, kurių reikia aplanko kūrimui, ir tas, kurios reikalingos, norint būti refleksyviais besimokančiaisiais ir įgyti daugiau atsakomybės už savo mokymosi procesą ir karjerą.

MOSEP įrankiai

Mokyklos ir mokytojus apmokančios organizacijos galės laisvai naudoti šiuos produktus ir paslaugas:

  • Monografija, aprašančia kvalifikacijas ir įgūdžius, kurių reikia mokytojams / konsultantams, dirbantiems su paaugliais
  • MOSEP kursu, skirtu mokytojams / konsultantams ir patarėjams
  • Mokytojams skirtu apmokymo paketu, kuriame pateikiamos gairės, užduotys, kurias mokytojai gali panaudoti, dirbami su paaugliais
  • Internetiniu forumu, skirtu mokytojams / konsultantams apie tai, kaip naudotis šia medžiaga, kaip pasirinkti, įsidiegti ir realizuoti atviro kodo skaitmeninio aplanko įrankį, siekiant jį panaudoti darbe su mokiniais..


Turėkite naudos iš MOSEP

  • Įsijunkite į praktikos bendruomenę. Apsilankykite MOSEP internetinėje svetainėje – www.mosep.org – tam, kad prisidėtumėte prie diskusijų, panaudojant internetinius dienoraščius ir WIKI, dirbdami kartu su partneriais ir kitais praktikais
  • Įsijunkite į ekspertų tinklą: ypač laukiami politikai, tyrinėtojai ir praktikai, turintys skaitmeninių aplankų naudojimo mokyklose patirties
  • Pasidalinkite patirtimi apie savo iniciatyvą, susijusią su skaitmeninių aplankų panaudojimu
  • Naudokitės MOSEP įrankiais ir pateikite grįžtamąjį ryšį apie savo patirtį

„Aplankas dažnai apibrėžiamas kaip tikslingas mokinio [ar mokytojo] darbų rinkinys, iliustruojantis pastangas, progresą ir pasiekimus vienoje ar keliose srityse tam tikrame laiko periode. Skaitmeninis aplankas naudoja skaitmenines technologijas, leidžiančias aplanko kūrėjui rinkti ir organizuoti aplanko artefaktus, panaudojant įvairius terpių tipus (garsą, vaizdą, grafiką, tekstą, ...). Besimokančiojo apmąstymai yra pagrindinė priežastis to, kad tam tikri artefaktai yra numatytų standartų ar tikslų pasiekimo įrodymas. Skaitmeninis aplankas – tai refleksyvus įrankis, demonstruojantis augimą laiko bėgyje.“ Helen Barrett, www.electronicportfolios.com


Šį projektą remia Europos komisija. Šis leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę, ir Komisija nėra atsakinga už jokį čia esančios informacijos panaudojimą.