User:NikeAirM11

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

a)
x(t)=x0+v* [math]\delta {t}[/math]
Bussard:x(t)=14km+95 [math]\frac {km}{h}[/math]* [math]\delta {t}[/math]
Falke:x(t)=0km+153 [math]\frac {km}{h}[/math]* [math]\delta {t}[/math]
Gleichgesetzt:14km+95 [math]\frac {km}{h}[/math]* [math]\delta {t}[/math]=0km+153 [math]\frac {km}{h}[/math]* [math]\delta {t}[/math]


a) x(t)= x0+ Δt * v x(tFalke)= 14km+ 95km/h * Δt x(tBussard)= 0km+ 153km/h * Δt


x(tFalke)=x(tBussard) 14km + 95km/h * Δt= 153km/h * Δt 14km = 58km/h * Δt 0,24h=Δt 14min= Δt

b) x(0,24h) = 153km/h * 0,24h x(0,24h)= 36,7km x(14min)= 37km

c) Der Falke überholt den Bussard bei 37km und ist daher als erstes am Ziel.


Lösung zu: 1.11 Geblitzt !


a) xt = 0 + 340 [math]\frac{m}{s}[/math] * [math]\frac{0,3 * s}{2}[/math]

  xt = 51m
  xt = 0 + 340 [math]\frac{m}{s}[/math] * [math]\frac{1 * s}{2}[/math]
  xt = 170


1.9 Rückwärtsgang

a)v=[math]\frac {\Delta {x}} {\Delta {t}}[/math]

 [math]v=\frac {-168m} {12,5s}[/math]
 [math]v=-13.4\frac {m} {s}[/math]

b)[math]x(t)=x_0+v*\Delta {t}[/math]

 [math]x(t)=168m-13.4\frac {m} {s} * 173s[/math]
[math]x(t)=2.16\frac {km} {h}[/math]

c)[math]t=\frac {x(t)-x_0} {v}[/math]

[math]\frac {-6200m-168m} {-13.4\frac {m} {s}}[/math]

Lösung zu Aufgabe 2.7

geg.: v(t)=100km/h  ; t=3,87s

ges.: a  ; x(t)

Lsg.: [math]a=\frac{v(t)}{t}=\frac{100\frac{km}{h}}{3,87s}=\frac{2,8\frac{m}{s}}{3.87s}=7.12\frac{m}{s^2}[/math]

[math]x(t)=\frac{1}{2}*a*t^2=\frac{1}{2}*7.12\frac{m}{s^2}*(3,87s)^2=53,75m[/math]


Lösung zu 2.9

a)
t = [math]\frac {v}{a}[/math]

t = 2,1*10-4


b)
x(t) = [math]\frac{1}{2}[/math] * a * t 2
t= [math]\frac {v}{a}[/math]4.1: Brummi,Teil 2

c)[math] W_a =\frac {m} {2}* v^2 [/math]

 [math]17500kg * (13.89\frac {m} {s})^2 =3.4MJ[/math]

d1)[math] P=\frac {W} {t}[/math]

  [math]\frac {3375750J} {40s}=84393.75W=84.4kW [/math]

d2)[math] P=\frac {W_a +W_R} {t}[/math]

  [math] 341.9kW[/math]  

d3)[math] W_R =F_R *x=[/math]

  [math]10.3MJ[/math]