User:Madhav/My sandbox

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

हे वाक्य ठळक केले आहे.

हा मजकूर इटॅलिक केला आहे.

हा मजकूर अधोरेखित केला आहे.


मजकूर ठळक कसा  करायचा?

प्रथम जो मजकूर (शब्द, वाक्य, परिच्छेद किंवा संपूर्ण मजकूर) ठळक करायचा तो निवडा (हायलाइट करा).

आता रिच एडिटरच्या टूलबारमधील RTENOTITLE  बटनावर माऊस पॉइंटर नेऊन क्लिक करा.
मजकूर ठळक झालेला तुम्हाला दिसेल.

रिच एडिटरच्या टूलबारमधे  RTENOTITLE या बटनाजवळच उजवीकडे असलेले  RTENOTITLE हे बटन मजकूर इटॅलिक करण्यासाठी तर RTENOTITLE  हे बटन मजकूर अधोरेखित करण्यासाठी वापरा.


मथळे (शीर्षक व उपशीर्षके) तयार करणे

Rich text editor heading menu.png

मथळे तयार करणेही फार सोपे आहे. फक्त पूर्ण ओळीचा मथळा करावा लागतो. ओळीतील एका शब्दाचा मथळा करता येत नाही.

ज्या ओळीचा मथळा तयार करायचा ती निवडा (हायलाइट करा).

टूलबारवरील Format शेजारील पुल डाऊन मेनूमधील उपलब्ध पर्याय तुम्ही वापरू शकता.  उजवीकडील  आकृती पहा. कोणता पर्याय निवडला तर मथळा किती मोठा होईल ते तुमच्या सहज लक्षात येईल.

  • मुख्य शीर्षकासाठी heading 1 वापरा.
  • उपशीर्षकासाठी heading 2 वापरा.
  • उपशीर्षकांतर्गत येणाऱ्या उपशीर्षकासाठी (उप उपशीर्षक) heading 3 वापरा.You all must visit this vwebsite

One of my favourite site. Lots of resources are available here! Arvind Gupta is man behind this wealth. I am sure you all will love to explore this treasure- Books, Films and Toys!!!


The India Chapter of WikiEducator

This is India Chapter of WikiEducator.


Uploding the image

Existing image
Message pad.jpg

Message pad.jpg

Image from Wikimedia commons

Dewbow on a spiderweb

Uploading a new image from my computer

flowers from our garden

Let me practice Colors

This is my first effors to add the colors. Thanks to Dr. Gita Mathur
Now I need to adjust the line spacing

                                                       


I am very happy to see the colours. Keep going & play WikiHoli!!! Warm wishes--Dr. Gita Mathur 12:37, 3 August 2010 (UTC)