Quorum

Jump to: navigation, search

Kuitira kuti vaite basa. Wakafara here? Truly speaking we are now behind schedule.

Hove (talk)03:52, 5 July 2010