Hi Mrs Wiki!

Jump to: navigation, search

Suga fai fai malie le morning. E a e le koe aumaia Anthony kakou ke party i i gei ma koe faamoe kasi i le NUS? ha ha....... Merry Christmas and have a blessing year 2008!

Josephjunior (talk)09:06, 13 December 2007