Fe'i MISINI MAUMAU

Jump to: navigation, search

"Misini maumau ta'e tapili kuo ha ke fakaofi mai ki he mamani pe 'ikai.... Have a bad day !!!!!

Upele (talk)11:29, 13 August 2008