E ta tamate'i koe 'e Ma'ake

Jump to: navigation, search

"oku fu'u vave 'aupito ho'o ilo ki he computer. Tokanga na'a ma'u 'e Ma'ake ho'o tohi ki he kau Papua 'uli'uli.

Fmoa (talk)14:29, 14 August 2008