«no subject»

Jump to: navigation, search

Hi Sutapa . Sob Kichu Balo ? Ta hole halim vhi ki Ebar Jit ba? Apne Tar Songa Kotha Bole Puroskar ta ama k Deta bolben.

Thank- Mofiz

Kazimofiz (talk)19:08, 27 May 2009