Panjabi

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

PUNJABI

SYLLABUS
1. Parhnan :
• 400-500 shabadan de rata ku mushkil path vichle mukh vicharan ate khas tafseelan nu samjhan ate atamsaat karan di samartha.
• Ik path (vishesh taur te kavita te natak) da mukh ate sahi prabhav te mudravan sahit ucharan, bol de utrao charhao te vakfe sahit aam speed nal parhan di samartha.
2. Likhnan :
• Benti-pattar, shikiat-pattar, adesh-pattar adi likhan di Samartha.
• Naukari lae covering-pattar sahit arzi likhan di samartha.
• Kise vastu di kharid / farokhat lae ishtihar likhan di samartha.
• Notice, poster, pakvan-vhidhi likhan di samartha.
• lk ditte gae vishe ute ik para likhan di samartha.
• lk laghu (300 shabdan tak) birtant jan nikki kahani likhan di samartha.
3 Sunhnan :
• lk varta, bhashan, bahis, akhbari khabar, ailaan de saransh te vistaar nu samjhan di samartha.
• Notes lain di samartha.
4. Bolanan:
• Shabdan nu shudh ate sahi dabao sahit ucharan ate sahi bol-utrao te charhao sahit Punjabi bolan di samartha.
• Swai bare te horan nu jan-pachhan karaon, milan-julan; benatian karan; ijazat te jankari leain; order den; madad lain ton inkar karan; saddapattar sawikar karan ate hadaitan dain di samartha.
5. Shabad-bhandar ate Viakaran :
• Kosh vartan di samartha.
• Anek kism de shabadan nu uhnan dian vibhin arth-sambhavnavan ate muhavaredar pragtavian nu samjhan te vartan di samarthad.
• Punjabi Viakaran di buniadi samajh.
Recommended Book
1. Lazmi Punjabi Viakaran, Punjabi Academy Delhi.

PUNJABI
SYLLABUS
1. Parhnan :
• Sahitik ate uch-padhari pathan nu samjhan di samartha.
2. Likhnan:
• Laghu ate sugathit prastav (500 shabadan tak) likhan di samartha.
• Saransh te notes tiar karan di samartha.
• Punjabi da sirjanatmak istemal - kavita likhan, kahani nu natak jan vartalap vich badalan, kise novel utte adharit kahani likhan-di samartha.
3. Bolanan:
• Bol de utrao-charhao, bol ate vibhin dhunian utte dhian kentrit kar ke shabadan di sahi varton di samartha.
• Bahisan, compere programman vich shirkat karan, interview lain, programme/ghatna/ path da mulankan karan di samartha.
4. Sunhanan :
• Vibhin kism de ucharanan nu samjhan di samartha.
5. Shabad-bhandar ate Viakaran :
• Punjabi jaban de nafasati pehluan nu samjhan di samartha.
• Punjabi Viakaran dian barikian di Samajh.
Recommended Book
1. Uchera Punjabi Viakaran,Punjabi Academy,Delhi.

PUNJABI (Advance) : Stream A
1. Parhnan :
• Sahitik ate uch-padhari pathan nu samjhan di samartha.
2. Likhnan:
• Laghu ate sugathit prastav (500 shabadan tak)likhan di samartha.
• Saransh te notes tiar karan di samartha.
• Punjabi da sirjanatmak istemal - kavita likhan, kahani nu natak jan vartalap vich badalan kise novel utte adharit kahani likhan-di samartha.
3. Bolanan :
• Bol de utrao-charhao,bol ate vibhin dhunian utte dhian kentrit kar ke shabadan di sahi varton di samartha.
• Bahisan, compere programman vich shirkat karan,interview lain,programme / ghatna / path da mulankan karan di samartha.
4. Sunhanan:
• Vibhin kism de ucharanan nu samjhan di samartha.
5. Shabad-bhandar ate Viakaran
• Punjabi zaban de nafasati pehluan nu samjhan di samartha.
• Punjabi Viakaran dian barikian di Samajh.
Recommended Book
1. Uchera Punjabi Viakaran, Punjabi Academy,Delhi.

PUNJABI : (Intermediate Punjabi) - Stream B
1. Parhnan :
• 400-500 shabadan de rata ku mushkil path vichle mukh vicharan ate khas tafseelan nu samjhan ate atamsaat karan di samartha.
• lk path (vishesh taur te kavita te natak) da mukh ate sahi prabhav te mudravan sahit ucharan, bol de utrao charhao te vakfe sahit aam speed nal parhan di samartha.
2. Likhnan:
• Benti-pattar, shikiat-pattar, adesh-pattar adi likhan di samartha.
• Naukari lae covering-pattar sahit arzi likhan di samartha.
• Kise vastu di kharid / farokhat lae ishtihar likhan di samartha.
• Notice, poster, pakvan-vidhi likhan di samartha.
• lk ditte gae vishe ute ik para likhan di samartha.
• lk laghu (300 shabdan tak)-birtant jan nikki kahani likhan di samartha.
3. Sunhnan:
• lk varta, bhashan, bahis, akhbari khabar, ailaan te saransh te vistaar di samartha.
• Notes lain di samartha.
4. Bolanan:
• Shabdan nu shudh ate sahi dabao sahit ucharan ate sahi bol-utrao te charhao sahit Punjabi bolan di samartha.
• Swai bare te horan nu jan-pachhan karaon, milan-julan, benatian karan, ijazat te jankari lain, order den, madad lain ton inkar karan, saddapattar sawikar karan ate hadaitan dain di samartha.
5. Shabad-bhandar ate Viakaran :
• Kosh vartan di samartha.
• Anek kism de shabadan nu uhnan dian vibhin arth sambhavnavan ate muhavaredar pragtavian nu samjhan te vartan di samartha.
• Punjabi Viakaran di buniadi samajh.
Recommended Book
Lazmi Punjabi Viakaran, Punjabi Academy, Delhi.

PUNJABI : (Basic Punjabi) - Stream C
1 Parhnan :
• Khamosh reh ke parhan ate kendri vichar ate saukhe te sankhep pathan vichle Vistharan nu samjhan di samartha.
• Aam speed ute path nu uchi awaz vich parhan ate sahi rup vich shabaducharan di samartha.
2. Likhnan :
• Bisram - chinhan sahit shudh ate saaf likhan di samartha.
• Rozana varton de forman dian vibhin kisman nu bharan di samartha.
• Chhote notes,saukhe notice,sadda-pattar,chhutti te naukri lae binai - pattar likhan di samartha.
• Dhukven yojakan di varton nal para tiar karan; saukhe varnanatmak te birtantak parai likhan di samartha.
3. Sunhnan :
• Sandarbh viheen ate sandarbh sahit shabadan nu samjhan di samartha.
• Hadaitan, bentian te class de lecturan nu samjhan di samartha.
4. Bolanan:
• Rozanan varton de lafzan nu shudh rup vich ucharan di samartha
• Sawagati te vidaigi,shukrane ate muafi mangan,prichay karaun te hornan nal milan;inkar te savikar karan,ijazat mangan te nigah-e-karam di mang karan de havan-bhavan nu vartan di samartha.
5. Shabad-bhandar te Viakaran:
• Shabadavali suchi vich darj shabadan nu vartan di samartha.
• Shabad-Kosh vartan di samartha.
• Viakaran de mudhle neman bare jankari.
Recommended Book
1. Mudhla Punjabi Viakaran,Punjabi Academy, Delhi.