Icones del catàleg

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Ajuda

Help.gif

Mostra ajuda sobre la pantalla que consultem en aquell moment


Nova cerca

Mainmenu.gif

Porta a la pàgina principal des d'on es pot tornar a fer una nova cerca


Pàgina següent

Next.gif

Mostra la pàgina següent de l'índex


Pàgina anterior

Previous.gif

Mostra la pàgina anterior de l'índex


Fitxa

Fitxa.GIF

Ensenya la pàgina del document on es troba tota la informació bibliogràfica (autor, títol, dades de publicació,col•lecció, etc)


Còpies

Copies.gif

Permet veure quines biblioteques tenen exemplars del document escollit


Holdings

Holdings.GIF

Permet veure quines biblioteques tenen aquell títol de revista


Guardar/capturar

Savecap.gif

Permet gravar o enviar per e-mail la informació que apareix en pantalla


Registre MARC

Marcscr.gif

Permet veure la informació codificada en format MARC (format de treball del personal de la biblioteca)