Bibliografia i fonts complementàries

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica. José Antonio Cordón García, Jesús López Lucas, José Raúl Vaquero Pulido. Madrid : Pirámide, cop. 1999. Aquest és un manual universitari molt recomanable com a introducció a les metodologies de la recerca documental. Planteja de forma senzilla i didàctica les formes més idònies de cercar informació i gestionar-la d'una forma eficient. Es complementa amb l'obra de Prácticas de documentación que també és dels mateixos autors.

Prácticas de documentación. José Antonio Cordón García, Jesús López Lucas, José Raúl Vaquero Pulido. Madrid : Pirámide, cop. 1998. Complement pràctic del Manual de búsqueda documental y práctica bibliográfica. Proposa una sèrie d'exercicis pràctics que serveixen per endinsar-se en el complex món de la recerca i gestió documental. Dóna pautes i metodologies de cerca que són aplicables en contextos i situacions concretes, en funció de les necessitats d'informació.

Digital reference service in the new millennium: planning, management and evaluation/ edited by R. David Lankes, John Collins III, Abby S. Kasowith: New York, 2000. Aquesta monografia és una compilació de treballs que reflexionen sobre els canvis que suposen la introducció de les noves tecnologies digitals per als serveis de referència a les biblioteques i altres serveis d'informació. Els seus autors són bibliotecaris i expliquen les seves experiències "reals" a llurs centres de treball. Això allunya aquesta obra d'una plantejament teòric i l'apropa al dia a dia dels nostres serveis i a la seva posada en pràctica. En els seus successius capítols atén les qüestions que afenten el personal que treballa als serveis de referència i els canvis als què es veuen sotmesos, tant els relatius al nivell organitzatiu, com els criteris de qualitat, etc.. Inclou un apèndix actualitzat de recursos digitals de referència.

Fuentes de información general/ Arturo Martín Vega. Gijón, 1995. El contingut d'aquesta obra respon perfectament al seu títol. És una descripció sistemàtica de les fonts d'informació. Presenta a més diverses tipologies basades en diferents criteris. Té vocació de manual universitari, aquí rau la seva utilitat per a la nostra assignatura. Convé, això sí, tenir en compte que es va editar ja fa més de 10 anys, i que els recursos que estan en suport digital, tenen avui en dia un pes que no es veu pas recollit en aquesta obra.

Las fuentes de información: estudios teórico-prácticos/ editora Isabel de Torres Ramírez. Madrid, 1998. Es tracta d'una manual universitari sobre les fonts d'informació. Es divideix en quatre parts: una introducció sobre qüestions generals relacionades amb la recuperació de la informació i tres capítols que tracten respectivament de les obres de referència, també anomenades com a fonts d'informació immediata; les fonts referencials o fonts d'informació secundàries, aquí citades com d'informació indirecta, és a dir aquelles que recopilen referències bibliogràfiques de fonts primàries i, finalment el darrer capítol està dedicat a les fonts d'informació sobre fonts d'informació secundàries, anomenades per alguns com a fonts d'informació terciàries i que recopilen informació sobre bases de dades bibliiogràfiques i catàlegs.