වගා කළ පසු කළ යුතු දේ

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

11.jpg Ns16.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


Ns17.JPG


Pic34.jpg


11.jpg Ns18.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


Pic55.jpg 0009a.jpg

8aaaa.jpg


Ns19.JPG


Ns20.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


11.jpg Ns21.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


Ns22.JPG


Ns34.jpg Ns36.jpg


Ns35.jpg


පළමු මාස‍යේදී පොහොර යෙදීම


5aaa.jpg 6aaa.jpg

8aa.jpg


තෙවන මාස‍යේදී පොහොර යෙදීම


0005a.jpg 0006a.jpg


0007a.jpg


නමවන මාස‍යේදී පොහොර යෙදීම


00002a.jpg 00003a.jpg


00004a.jpg


Tt02.jpg


Te1.jpg


11.jpg Ns23.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


Pic39.jpg 1aaa.jpg

2aaa.jpg 3aaa.jpg


Ns24.JPG


11.jpg Ns25.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


Ns26.JPG


Pic41.jpg Pic42.jpg


Ns27.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


Pic43.jpg


Ns28.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


Pic45.jpg


Ns29.JPG


Ns410.jpg 0123.jpg


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්නඔබ ඉහත පරිදි වගාව පවත්වා ගතහොත් හොද අස්වැන්නක් සහ ඉහල මිලක් ලබාගන්න පුලුවන්


Tc6.jpg 18jpg.jpg


B2.jpg


Tc3.jpg Tc4.jpg