ඇයි පටක රෝපිත කෙසෙල් ව‍ගා කළ ?

From WikiEducator
Jump to: navigation, search

11.jpg Ns2.JPGNs42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


Tc1.jpg


Ns1.JPG


Ns42.jpg


සිංහලෙන් අහන්න


11.jpg Ns3.JPG


Ns4.JPG


Ns5.JPG


සාමාන්‍ය වගාවක්

B3.jpg


පටක රෝපිත වගාවක්


0008a.jpg