Swahili bigginers Class Learning reading and Writing :

From WikiEducator
Jump to: navigation, search


Learning Swahili Made Simple
.


Week One: Vowel and Alphabet:
Vowel = Irabu: kwa ajili ya sauti (for sound)
a e i o u


Song 1

Hii ndio a aaa!! iko kama sungura aliyekaa

Hii ndiyo e eee!! iko kama

Hii ndio i iii!! ina kichwa kidogo kama kofia

Hii ndio o ooo!! iko kama yai la kuku.

Hii ndio u Uuu!! iko kama kikombe cha chai.

aaa! eee! iii! ooo! uuu!


Alphabet = Alufabeti: Kwa ajili ya souti (for voice)

a b ch d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z

song 2

a, b, che, de ...

Week two: 'Two letter blending'= Unganisha'

1. Simple blending


ba, be, bi, bo bu.
cha, che, chi, cho, chu.
da, de, di, do, du.

ga, ge, gi, go, gu.
ha, he, hi, ho, hu.
ja, je, ji, jo, ju.
ka, ke, ki, ko, ku.
la, le, li, lo, lu.
ma, me, mi, mo, mu.
na, ne, ni, no, nu.
pa, pe, pe, pi, po pu.
ra, re, ri, ro, ru.
sa, se, si, so, su.
ta, te, ti, to, tu.
va, ve, vi, vo, vu.
ya, ye, yi, yo, yu.
za, ze, zi, zo, zu.

Week 3: Blenting of two voweli and two alphabetic:

Making simple word

1. the letter b

  • Ba = Baba
  • Be = Bebe
  • Bi = Bibi
  • Bo = Bobo
  • Bu = Bubu